Българските стари гори са отличени с престижна награда на гражданите на Европа

Опазването на старите гори на България беше отличено като най-забележителното достижениe в управлението и опазването по „Натура 2000“ от гражданите на Европа. Това стана ясно по време на официалната вечерна церемония на Европейската комисия за наградите на "Натура 2000", която беше излъчена на живо от Брюксел на 14.10.2020 г.                                       

 

България се надпреварва с 27 финалисти от 79 допуснати за участие кандидати в пет категории, получени от всички страни на Европейския съюз и Обединеното кралство. Кандидатурата на Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието и храните, WWF България, Асоциацията на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ се състезаваше в категорията „съгласуване на интереси и възприятия“. До момента Европейската комисия е провела пет церемонии по награждаване за Натура 2000, но за първи път наградата на европейските граждани се печели от българска кандидатура!

 

Наградата е признание за положените дългогодишни усилия на българските лесовъди &#1 080; природозащитните организации за обявяване на държавните гори във фаза на старост. С нея се отличават усилията на лесовъдската колегия, учените и природозащитната общност в България, като нарежда България сред най-успешните световни лесовъдски и природозащитни общности. “След като сме вече стигнали до тук ще ни е лесно да продължим с общоевропейските цели за опазването на всички девствени гори и защита на  10 % от България като строго защитени територии” заяви Тома Белев, председател на Асоциация на парковете в България.

 

Обявяването на старите гори на България е резултат на дългосрочна работа между изпълнителната власт, неправителствените природозащитни организации и учените, която през 2016 г. завърши със Заповед на Министерството на земеделието, храните и горите РД-49-421, с която обяви за гори във фаза на старост над 109 000 ха. (http://www.nug.bg/docs/lang/1/cat/14/index). С нея се гарантира законовата защита на вековните гори в България и е стъпка към промяна в разбирането за стопанисване и управление на горите. С обявяването на “Гори във фаза на старост” се създава система от консервационни зони и е стъпка към постигането на благоприятното природозащитно състояние на целевите за опазване в зоните от Натура 2000 видове и природни местообитания. В тези гори не се извършват сечи и се разглеждат като естествен резервоар за генетичен материал и зона за спокойствие за много видове, чието съществуване зависи от горските екосистеми.

Какво предстои?

Съвместната кандидатура показва как чрез обществени консултации, отворен диалог и участие на заинтересованите страни е възможно постигане на устойчиви и работещи решения. Положителният пример е заразителен и общините Ботевград, Севлиево и Кюстендил тази пролет обявиха част от общинските си гори за гори във фаза на старост. Надяваме се, че все повече общински съвети ще възприемат визията за опазване на старите гори.

Защо старите гори са важни?

Гората, която в продължение на десетки години е следвала естествените природни процеси без активна човешка намеса, може да се определи като стара. Този процес варира в зависимост от условията и дървесните видове и може да отнеме до 120 години. Характерното за една стара гора са впечатляващи високи дървета с голям диаметър на стъблото, стоящи или паднали големи мъртви дървета, разнообразни видове, мъхове, лишеи, гъби, многообразие от животни. Дърветата не са подредени в редове, както при стопанската гора, а са разпръснати единично или по групи. Всичко изглежда по-скоро хаотично, а посетителят чувства могъществото на гората.

Една вековна естествена гора осигурява острови на спокойствие и подходящи условия за оцеляване на различни видове; служи като богат генотичен фонд; гарантира опазване на биоразнообразието; подобрява водния баланс в екосистемите и предоставя разнообразни екосистемни услуги. Повече за старите гори и техните обитатели може да научите от този кратък документален филм на WWF, както и от брошурата „Старите гори“.