Хаджиангеловата къща след ремонт

           

           Приключиха дейностите по ремонт на покрива на Хаджи Ангеловата къща. Реализиран бе първият етап от цялостния проект за консервацията и реставрацията на тази забележителна архитектурна и историческа ценност с „национално значение“. Завършиха работа и всички комисии и институции, оправомощени законосъобразно да приемат извършеното и обекта да се въведе в експлоатация. Общата сума на всички разходи по изпълнението са на стойност 65 200 лв. Основната сума за финансиране получихме от Министерство на културата в размер на 62 800 лв. по програмата за целево финансиране в областта на консервацията и реставрацията. По същата програма бе изработен и цялостния проект за реставрация и консервация на Хаджи Ангеловата къща през 2018 г.

           През настоящата година бе извършен ремонт и частична подмяна на силно компроментираната покривна конструкция и възстановен подпокривния корниз. Целта е да спрат сериозните течове от покрива и по корнизите на къщата, които нанасяха вреди на фасадите и по вътрешните стени.

             Домът на видния търговец Хаджи Ангел х. Друмев е най-представителният паметник на местната възрожденска жилищна архитектура от средата на ХІХ в. Разположен е почти в началото на възрожденския квартал Варош. Собственикът хаджи Ангел търгувал с тъкани. Имал кантори в Цариград и Манчестър. Красивата възрожденска сграда е построена и зографисана от тревненски майстори през 1863 г.  Впечатлява с с кобиличния фронтон на красивата лицева фасада, под еркера на която е изписана годината на построяване с цветна украса. Има богато вътрешно пространствено оформление с модерни за времето архитектурни детайли в стил „алафранга“ и зидано отопление. Въздействащи са дърворезбения таван и художествено изписаните холкели. Хаджи Ангеловата къща е ценно и важно свидетелство за прочутия традиционен ескиджумайски (търговищки) панаир, както и за трагичните януарски дни на 1878 г., преживени при Освобождението на града. Днес в тази забележителна старинна къща е разположена Етнографската експозиция на Регионалния исторически музей-Търговище, която разказва за самобитната духовност, поминък и бит на местното население.

            През 2020 г., с финансовата подкрепа на Министерство на културата, се направи важна стъпка към поетапното спасяване на недвижима културна ценност с национално значение. Създадени са условия за преминаване към следващия съществен етап от реализацията на работния проект за консервация и реставрация на Хаджи Ангеловата къща, който е насочен към дейности по фасадите и дограмата  По предварителни изчисления ще бъдат необходими близо 200 000 лв. Регионален исторически музей- Търговище предвижда да потърси отново финансова подкрепа от Министерство на културата, чрез програмата за целево финансиране в областта на консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности и от Община Търговище.

            Екипът на Регионален исторически музей – Търговище изказва благодарност към всички, които бяха съпричастни, безвъзмездно ни подкрепяха и помагаха през периода на изпълнението.