Класация

Борис Стефанов

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Академик Борис Стефанов Попов е български ботаник, основоположник на дендрологията и един от пионерите в областта на палеоботаниката в България.

Роден е на 8 юни 1894 г. в София.

Следва естествена история в Софийския университет "Св. Климент Охридски", постъпва на работа като „кустос“ (отговорник за хербарийните сбирки) във Физико-математическия факултет на СУ. В Агрономо-лесовъдния факултет на СУ израства от асистент до професор, става ръководител на катедра "Частно лесовъдство", а по-късно оглавява новосъздадената катедра "Дендрология с анатомия на дървото". От 1948 г. е академик.
Акад. Борис Стефанов е първият декан на Лесовъдния факултет на новосъздадената Селскостопанска академия. Работи в Института за гората при БАН като директор и завеждащ секция "Екология и физиология на горскодървесните видове". При създаването на Висшия лесотехнически институт е избран за негов първи ректор.

Борис Стефанов е ботаник със световна известност и признание. Описва като нови за науката голям брой растителни видове. Самостоятелно или в съавторство Борис Стефанов публикува над 220 научни и научнопопулярни статии. Крупни негови издания са "Флора на България", "Монография на рода Colchicum L.", "Опит за установяване на една паралелна класификация на климатите и вегетационните типове", "Студии върху плиоценската флора на Софийската долина", "Топографска флора на България", "Принос за проучването и класификацията на дъбовите гори в България", "Фитогеографски елементи на България". Автор е на учебниците "Дендрология", "Въведение в анатомия на дървото", "Определител на дървесните видове", "“Определител на местните и някои чуждоземни дървесни видове и храсти в лятно и зимно състояние и по дървесината и кората".
Значителен е приносът му и в обогатяване на българските хербарии - над 6000 броя хербарни листа от над 2500 вида.

Умира на 12 декември 1979 г.